Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ПРОЦЕДУРА; BG05M9OP001-2.010 – РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ДОГОВОР: BG05M9OP001-2.010–0196-C01

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ”

Picture2_2

Национален Учебен Център на Български Червен Кръст стартира проект на стойност: 80346,00лв, по договор: BG05M9OP001-2.010–0196-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектa “Подкрепа за устойчива трудова заетост”, на Сдружение Български Червен кръст /БЧК/, предвижда създаване на нови работни места с цел подкрепа, развитие и професионална интеграция за хора от социално уязвими групи в неравностойно положение на пазара на труда – неактивни и трайно безработни лица, изложени на риск от социално изключване поради липса на трайна трудова заетост. Всички проектни дейности са насочени към подкрепа и развитие на тази част от обществото, която среща най-големи трудности в професионалната, обществена, лична реализация и себеизява. Това ще бъде постигнато чрез разкриване на нови работни места в зависимост от потребностите и нуждите на целевата група. Дейността е в унисон с формулираните национални цели при изпълнението на стратегията на ЕС “Европа 2020”, за по-висока и по-качествена заетост, борба с бедността и социалното изключване, както и за модернизиране на публичните политики, чрез инвестиции в човешки капитал.

 

Основни дейности за реализация на проекта са:

 

Осигуряване на трудова заетост на 6 лица, наети на трудов договор за период от 12 месеца. Същите ще бъдат назначени в Централната складова база, Националния учебен център и Секретариата на Националния Съвет на БЧК. Трудовите договори на трима от тях ще бъдат продължени за още 6 месеца, след приключване на проекта.
Осигуряване подкрепа на новите служители, чрез психологическа помощ и мотивация.
Осигуряване наставничество за успешна адаптация, социализация и интеграция в реалната трудова среда.
Осигуряване на безопасни и подходящи условия за труд.
За постигане целите на проектното предложение, ще бъде създаден екип за организация и управление на проекта, както и осъществяване на дейности за информация и комуникация, отразяващи преките резултати от включените дейности.

 

Цели на проектното предложение

 

Общата цел на Проекта е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи чрез разкриване на нови работни места и създаване на условия за тяхната професионална интеграция в системата на социалните предприятия.

 

Специфични цели:

 

1. Да се улесни достъпът до заетост на целевите групи – хора в неравностойно положение на пазара на труда – неактивни и трайно безработни лица, изложени на риск от социално изключване от малките населени райони на Столична община и община Елин Пелин. Дълготрайната безработица там е голяма. Преобладаващата част от населението в тези райони са хора попадат в целевата група на неактивни и трайно безработни, поради големите несъответствия между образованието и уменията, които те притежават и търсенето на пазара на работна сила. Те са и основният бенефициент на този проект.
2. Да се осигури психологическо подпомагане и мотивиране на наетите лица за повишаване на тяхната самооценка и придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда и успешно справяне на работното място, което ще доведе до запазване на заетостта, професионална реализация и адаптиране към работната среда.
3. Подкрепа за социалната и професионалната интеграция на новонаетите лица от уязвими групи, чрез предприемане на мерки за поощряване на активното участие на назначените лица в социалния и професионалния живот на трудовия колектив; развитие на умения за общуване и работа в екип и формиране на различни навици и умения за живот. Една от характеристиките на уязвимите групи е отчуждението им от обществения живот и социалната им самоизолация. Затова предприемането на такива мерки е не по-маловажно от самото осигуряване на заетост. Тази цел ще се осъществи чрез подбор, предварително обучение и назначаване на ментори-наставници, чрез които да се преодолее отчуждението и самоизолацията.
4. Да се повиши устойчивостта на трудовата заетост, чрез удължаване срока на договорите на 50 % от наетите лица минимум с още 6 месеца. Да се осигури дълговременна подкрепа за всички участници в Проекта, като основен показател за успешната му реализация.

 

Целите са в унисон с основните принципи на БЧК и целите на инвестиционен приоритет 4 “Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” , специфична цел 1 “Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа” на Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” , както и с първи стълб от стратегията на ОП РЧР “По-висока и качествена заетост”.
Всички дейности са насочени към постигане на целите, като предвидените конкретни резултати към всяка дейност са обвързани с тяхното постигане в контекста на основната цел – намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

The National Training Centre of the Bulgarian Red Cross is starting a “Support for sustainable employment” project under contract # BG05M9OP001-2.010–0196-C01, value of which amounts to 80 346,00 BGN. The project is made possible with the financial support of The European Social Fund.

The project “Support for sustainable employment” of the Bulgarian Red Cross Association / BRC / envisages creation of new jobs, with the purpose to ensure support, development and professional integration of people from socially vulnerable disadvantaged groups on the labour market – inactive and long-term unemployed at risk of social exclusion, due to lack of permanent employment. All project activities are aimed at supporting and developing of the part of society which faces the hardest difficulties in their professional, social, personal realisation and self-expression. This will be achieved through creation of new jobs, depending on the needs of the target group. This is in line with the adopted national targets for the implementation of the EU strategy “Europe 2020” for higher and better employment, fight against poverty and social exclusion, as well as for modernization of public policies through investment in human capital.

 

The main activities for its implementation are:

 

Provision of employment for 6 persons for a period of 12 months employed through a labour contract. They will be employed in the Central warehouse facility, National Training Centre and the Secretariat of the BRC National Council. The labour contracts of three of them will be extended for another six months after the completion of the project.
Provision of support to the new employees, through psychological counselling and motivation.
Provision of mentoring for their successful adaptation, socialization and integration in the real working environment.

Последен Проект

 

ff2318247d301038a4ae2fb1995f01bc
През 2011 и 2012 год. Националният учебен център на БЧК, в партньорство със фирма „Стоп файър“ , България, Служба „Пожарна безопасност и спасяване“ град Ним, Южна Франция и община Акритас, Северна Гърция изпълниха проект на Европейската Комисия „Съвременни подходи на превенция сред децата“.
Основно внимание, при реализирането на Проекта бе отделено на: – Подготовка на децата за оказването на първа долекарска помощ при различни инциденти и природни бедствия; – Пожарна безопасност; – Подготовка за реакция при различни природни бедствия; – Подготовка за реакция при промишлени аварии с опасни вещества; – Реакция при терористични атаки;   През 2015 год. Националният учебен център на БЧК изпълни проект на Столична община „Партньори за социална промяна“.
Проектът бе реализиран по програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община в рамките на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018“.  Той бе насочен към деца в неравностойно положение и обхвана над 200 подрастващи от домовете за деца лишени от родителски грижи – Асен Златаров, район Надежда и този в с. Доганово, община Елин Пелин. В него, също така, се включиха деца от 176 ОУ в с. Негован и училищата в с. Лозен.

Декларация на висшето ръководство за политиката по качеството

Обучение по бедствия и аварий – 2016г.

Тиймбилдинг 16 Септември – 2016

Научете повече за обученията предлагани от нас

Националният учебен център е основно учебно методическо звено на БЧК и част от националната система за професионално образование и обучение

 

Обучение по част от професия / Модул

Националният учебен център на БЧК провежда обучение по част от професии с различен хорариум от 120 до 280 учебни часа. Формите на обучение са дневни и дистанционни. Завършилите обучението получават Удостоверения, които са валидни за всички страни членки на Европейския Съюз.

 

1. Обучение по част от професия „Сътрудник социални дейности” модул ”Домашен помощник, болногледач и санитар”
2. Обучение по част от професия „Помощник – възпитател”, модул „Дете гледач”.

Професионално обучение

Националният учебен център на Българския Червен кръст е Център за професионално обучение /ЦПО/ лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с лицензия № 200512306/15.02.2006 год.

 

Центърът провежда обучение по следните професии и специалности:

 

1. Професия „Сътрудник социални дейности”, специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”
2. Професия „Сътрудник социални дейности”, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”
3. Професия „Помощник – възпитател”, специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитаването на деца”
4. Професия „Парамедик:, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ”
5. Професия „Парамедик:, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения ”
6. Професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи”
7. Професия – „Техник-животновъд”, специалност – „Пчеларство и бубарство”

ВЪЗПИТАНИЦИ

Дипломите издавани от нас са валидни във всички държави от ЕС, и нашите възпитаници успешо се реализират.   Знаем за над 300 които работят като домашни помощници за гледане на хронично болни възрастни и деца в семейства  и като болногледачи и социални асистенти в социални домове и хосписи в Австрия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Италия и др.

Медийте за нас.

Департаменти

Рецепция
Огнян Иванов
Директор
Диана Балова-Кехайова
Зам. Директор / Учебна Дейност

    GSM:0887 05 55 06

GSM: 0889 60 12 20

   e-mail: redcross_nuc@abv.bg

   e-mail: reservation@abv.bg

GSM: 0882 988 902

e-mail: reservation@abv.bg

Георги Гергинов
Тинка Анкова
Управител на ресторант

     GSM: 0888 97 80 96

   e-mail: redcross_stm@abv.bg

   GSM: 0888 444 147

Клиенти

Партньори и клиенти са редица държавни, общински, образователни, неправителствени организации, търговски дружектва и други.