Служба по Трудова Медицина

Служба по Трудова Медицина

Дейности

Службата предоставя своите услуги в цялата страна. Същата разполага с квалифициран персонал във всички области и ползва капацитета на регионалните структури на БЧК.

Лиценз

Образци

Microsoft_Word_doc_logo.svg    xls

Партньори и клиенти са редица държавни, общински, образователни, неправителствени
организации, търговски дружектва и други, притежаващи високо обществено доверие.

Службата има опит в подготовката на клиенти за получаване на ISO по здравословни и
безопасни условия на труд. Като част от БЧК тя е сертифицирана от Европейския
референтен център по първа долекарска помощ в Париж и издава удостоверения за
преминато обучение валидни за Европейския Съюз.

Службата предоставя своите услуги на преференциални цени и прави отстъпки за
услуги предоставяни от Националния учебен център на БЧК като: обучение по първа
долекарска помощ на работното място; организиране и провеждане на мероприятия по
безопасни и здравословни условия на труд; подготовка за реакция при бедствия,
аварии и катастрофи; реакция при производствени аварии и други.