Последни Проекти

Фирма “Stop Fire”
Община Акритас – Гърция
Департамент за пожарна безопасност и спасяване на гр. Ним – Франция

З

а изпълнението на Проекта „Съвременни подходи на превенция сред децата“ бе създадена устойчива мрежа от институции, и организации от публичния, неправителствения и частния сектор в 3 страни от Европейския Съюз: България, Франция и Гърция, чрез които бе изучен опита и бяха изследвани най-добрите практики за превенция сред децата при бедствия и аварии в тези страни. Получените резултати бяха използвани за разработване на учебна програма, наръчник и учебен филм за обучение на децата. В рамките на проекта бе изграден симулатор на земетресения, който може да пресъздава усещане за земетресение от 6-7 степен по скалата на Рихтер в реална обстановка /Класна стая и жилищно помещение/ и полигон за оказване на първа долекарска помощ при пътно транспортен инцидент и гасене на запалвания и огън с пожарогасители и подръчни средства.

 

У

чебната програма и практики за превенция сред децата бяха тествани в три училища от България, Франция и Гърция. Те бяха приети добре от преподавателския състав и учениците и одобрени от одиторския екип на Европейската Комисия.

 

В хода на изпълнението на проекта НУЦ на БЧК подготви лектори и екипи от доброволци притежаващи отлична теоретическа подготовка, умения за презентиране и практически опит за действия при различни бедствени ситуации.

 

Над 2 000 деца от Столицата и други райони на страната ежегодно преминават обучение по тази програма. Тук те получават не само теоретически знания, но придобиват и практически умения и навици за реакция при различни бедствия, използване на пожарогасители и подръчни средства за гасене при запалване и оказване на първа долекарска помощ на пострадали, използвайки изградените симулатори и полигони. Обучението продължава 2- 4 учебни часа.

 

Целта на Проекта „Партньори за социална промяна“ бе децата в неравностойно положение да се изведат от домовете и чрез различни дейности да се създаде подходяща среда и условия за неформални контакти и общуване с техни връстници и изявени общественици и политици с което да се подпомогне социалната им интеграция в обществото. В хода на неговата реализация, в продължение на няколко месеца, бяха организирани редица спортни мероприятия, бяха проведени обучения по първа долекарска помощ и реакция при бедствия и аварии в Националния учебен център на БЧК, по пожарна безопасност във Втора Районна служба ПБЗН, по формиране на умения и култура на безопасност на пътя и превенция на рисково поведение от служители на Национална служба „Военна полиция“. Децата участваха в официалното закриване на Третата глобална седмица на ООН по пътна безопасност, което се проведе в НУЦ на БЧК. Там те се срещнаха със заместник министри, депутати, изявени спортисти и общественици, където имаха възможност да общуват с тях, да им задават въпроси и заедно с тях да играят футбол и да се почувстват равнопоставени граждани на нашето общество. По време на този празник бе организирана благотворителна изложба и разпродажба на предмети изработени от децата в резултат на което бяха събрани и предоставени на детските домове повече от 500 лв. за подобряване на условията за живот в тях.

 

Социалната значимост на проекта има още едно измерение и то бе свързано с големия брой съорганизатори. В него освен НУЦ на БЧК, който бе главен координатор, участваха още: Национална служба „Военна полиция“ МО, Втора Районна служба ПБЗН МВР, Фондация „Дечицица“, Фондация „Юник Партнърс“, Спортен клуб „Божурище“ и Спортен клуб „Витоша“