Служба по Трудова Медицина

Службата по трудова медицина на Българския Червен кръст (СТМ на БЧК) е част от Националната организация на Българския Червен кръст. Службата е създадена през 2010 г. Регистрирана е в Министерство на здравеопазването и притежава удостоверение № 473-1 от 29.05.2012 г.

 

Службата предоставя своите услуги в цялата страна. Същата разполага с квалифициран персонал във всички области и ползва капацитета на регионалните структури на БЧК.

Дейности

* Анализира съществуващата документация на възложителя и оказва помощ за привеждането и в съответствие с изискванията на Наредба №3/2008 год. и ЗЗБУТ;
* Консултира и подпомага Възложителя при организиране на предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка пригодността на кандидатите при постъпване на работа, както и за определяне на медицинските специалисти и необходимите изследвания
* Подпомага Възложителя при организиране и провеждане на периодични медицински прегледи и изследвания за ранно откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес. Консултира Възложителя при определяне списъка на професиите и длъжностите при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на провеждането им;
* Уведомява избрания общо практикуващ лекар за заболявания или отклонения във физиологическите показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
* Изготвя заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на оценката на риска и резултатите от проведените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
* Изготвя анализ на резултатите от проведени периодични медицински прегледи;
* Изготвя ежегоден обобщен анализ за здравното състояние на работещите;
* Изготвя/подържа лични здравни досиета на работещите, съгласно чл. 11, ал. (10) от Наредба № 3/2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина и периодично отразява в тях резултати и заключения от проведени предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания и др.
* Участва в Комисията по трудоустрояване и определяне на работните места за лица с намалена работоспособност.
* Участва в разследвания на професионални заболявания и трудови злополуки.„
* Оценява условията на труд на работните места и участва в изготвянето на оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.
* Информира за промени в нормативната база по здравословни и безопасни условия на труд;
* Консултира и подпомага Възложителя за изпълнение на дадени предписания от Регионалната инспекция по труда.
Службата предоставя своите услуги на преференциални цени и прави отстъпки за услуги предоставяни от Националния учебен център на БЧК като: обучение по първа долекарска помощ на работното място; организиране и провеждане на мероприятия по безопасни и здравословни условия на труд; подготовка за реакция при бедствия, аварии и катастрофи; реакция при производствени аварии и други.
Договор Екземпляр
Приложение екземпляр