Лицензи:

Националният учебен център е специализирана база на Българския Червен кръст за професионално обучение.
Той е е лизензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение / НАПОО/ като Център за професионално обучение и притежава лицензия № 200512306/15.02.2006 год,
т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение.

 

НУЦ на БЧК е сертифициран от Европейския център по Първа помощ на Международната федерация на Червения Кръст и Червения полумесец в Париж.

Удостоверения и Сертификати

Програмите, методите, формите и средствата на обучение са съобразени и отговарят на европейските изисквания и стандарти.

 

Удостоверенията издавани от Националния учебен център на БЧК се признават във всички европейски страни и важат за период от 5 години. БЧК притежава правото да издава Европейско ръководство по Първа Долекарска Помощ както и свой ръководства.

Преминалите обучението получават удостоверения с печата на Европейския център по ПДП, който важат за всички страни членки на Европейски Съюз.