Първа Долекарска Помощ на Работното Място

Основен курс

Курсът е предназначен за работници и служители от предприятия и фирми, държавни и общински учреждения и ведомства. Обучението по Първа долекарска помощ на работното място се провежда по 8 часова базова програма, или по програми съгласувани със заявителя с различна продължителност и съдържание в зависимост от рисковете на работната среда в съответното предприятие или ведомство. По-голямата част от учебното време се отделя за усвояване на животоспасяващи практики и изграждане на практически навици и умения за действие при различни ситуации. Използват се интерактивни форми при които обучаемите действат в условия близки до реалните и решават практически казуси.
Учебният център провежда и специализирано обучение на екипи за оказване на първа помощ в предприятия, фирми и ведомства в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд.
Програмите за обучение и лекторите на НУЦ на БЧК периодично се сертифицират за качество от Европейския референтен център по Първа помощ на Международната федерация на Червения Кръст и Червения полумесец в Париж, Франция /EFAC/. Програмите, методите, формите и средствата на обучение са съобразени и отговарят на европейските изисквания и стандарти. Удостоверенията издавани от Националния учебен център на БЧК се признават във всички европейски страни и важат за период от 5 години. БЧК притежава правото да издава Европейското ръководство по Първа долекарска помощ, както и свои ръководства.
В Центъра има изграден полигон за практическо обучение по ПДП при пътно транспортни произшествия, за оказване на първа помощ при инциденти с товароподемна техника, при разрушения, при работа на височина и в ограничени пространства.

Първа долекарска помощ на деца до 8 годишна възраст

Курсът е предназначен за обучение на персонал на детски градини и ясли, дете гледачи, родители, ръководители на детски лагери, зелени училища и треньори. Обучението се провежда по специална 8 часова програма разработена от Швейцарския Червен кръст.
НУЦ на БЧК е сертифициран от Европейския референтен център по Първа помощ на Международната федерация на Червения Кръст и Червения полумесец в Париж. Лекарите провеждащи обучението са педиатри с опит и са преминали специално обучение от експерти на Швейцарския Червен Кръст. Програмите, методите, формите и средствата на обучение са съобразени и отговарят на европейските изисквания и стандарти. Удостоверенията издавани от Националния учебен център на БЧК се признават във всички европейски страни и важат за период от 5 години. БЧК притежава правото да издава Европейското ръководство по Първа долекарска помощ, както и свои ръководства.