Специалност “Помощник – възпитател в отглеждането и възпитаването на деца”

Обучение по част от професия “Помощник – възпитател”.

Професия „Помощник – възпитател”, специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитаването на деца” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 7620301 – IIIа степен на професионална квалификация.