Специалност “Пчеларство и бубарство”

Обучение по професия “Техник – животновъд”.

Професия – „Техник-животновъд”, специалност – „Пчеларство и бубарство” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 621040 IIIа степен на професионална квалификация.