Професия „Парамедик:, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ”

Професия „Парамедик:, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 723031 – IIа степен на професионална квалификация.

Професия „Парамедик:, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения ”

Професия „Парамедик:, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения ” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 723032 – IIIа степен на професионална квалификация.