Обучение за действие при земетресение

В

сеизмично активните райони на планетата, включително и в България, земетресенията и последствията от тях са най-катастрофалните природни бедствия с изключително големи и разрушителни последствия върху значителни територии. През последните десетилетия се наблюдава тенденция за увеличаване на щетите от земетресенията, която се обяснява с три главни фактора.
– Първият е свързан с прекалената урбанизация и презастрояване, особено в силно земетръсните райони, какъвто е и районът на София и Пловдив;
– Вторият фактор се обуславя от очевидното подценяване на реалната земетръсна опасност, водещо до принизяване и даже елиминиране на противоземетръсните мерки, както в строителството, така и в подготовката на хората за реакция в случай на земетресение;
– Третият фактор опира до възможностите на науката да предлага достатъчно ефективни решения за намаляване на последствията, преди всичко, да предсказва земетресенията и характеристиките на очакваните силни земетръсни въздействия.

О

т сеизмологична гледна точка, България е разположена в Алпо-Хималайския сеизмичен пояс, характеризиращ се с висока активност. В исторически план, в България са документирани силни земетресения. Най-силното земетресение е с маг5*нитуд 7.8, реализирано в района на Крупник и Симитли. Силни земетресения (с магнитуд 7 и по-висок) са станали и в североизточна и южна България. Три силни земетресения с магнитуд 6 и по-силни са станали и в района на София. Освен това, сеизмичността на териториите на съседните страни, Гърция, Турция, Бивша Югославия и Румъния (особено силно е сеизмичното въздействие на междинно фокусни земетресения в област Вранча, Румъния) оказва съществено влияние върху оценката на сеизмичния опасност за територията на България.
Националният учебен център, отчитайки големия сеизмичен риск на територията на България, разработи специална програма за обучение на уязвимите групи от населението за поведение и реакция в случай на земетресение.

Програма

Продължителността на програмата е 2- 4 учебни часа и е разделена на две части.

П

ървата част е теоретико-практическа. В нея обучаемите, чрез видеоматериали и компютърни симулации се запознават с:
– Причините и характеристиките на земетресението;
– Рисковете, опасностите и безопасните места вътре в сградите и навън при земетресение;
– Мерки, които е необходимо да се предприемат за осигуряване на безопасността и намаляване на риска преди земетресението;
– Реакция и действия по време на самото земетресение и след него;
– Съдържание на бедствения комплект от храна, вещи от първа необходимост, лекарства и други, които следва да се подържат в постоянна готовност.

В

тората част е практическо обучение. Тя се провежда в специално изграден симулатор, който може да пресъздава усещане за земетресение от 6-7 степен по скалата на Рихтер в реална обстановка /Класна стая и семейно жилище/.
Тук в една сигурна обкръжаваща среда обучаемите преживяват емоционално всичко характерно за едно земетресение, изграждат практически навици и формират психическа устойчивост и готовност за реакция при подобна реална опасност.