Специалност “Търсене, спасяване и извършване на аварийно -възстановителни работи”

Oбучение по част от професия “Спасител при бедствия, аварий и катастрофи”.

Професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 861020 – IIIа степен на професионална квалификация.