Модул “Детегледач”

Обучение по част от професия “Помощник – възпитател”.

Формата на обучение е квалификационен курс редовна или задочна.
Хорариумът е 80 часа.
Завършилите обучението по този модул получават удостоверение за професионална квалификация валидно за България, всички страни от Европейски Съюз и Швейцария.
Завършилите могат да работят като детегледачи, както в отделни семайства, така и в детски заведения.
Завършилите обучението придобиват знания и умения относно: основните анатомични, физиологични и психологични потребности на детето, заболявания, първа помощ, възпитателни методи и подходи, вербална и невербална комуникация, здравословно хранене, мерки за безопасност, основи на предучилищната подготовка, дневен режим – свободно време, игри и играчки.