Проекти

Проектно предложение „Помощ, подкрепа и реализация“

Български Червен кръст

Национален учебно-логистичен център – Лозен

РЕЗЮМЕ
На

Проектно предложение „Помощ, подкрепа и реализация“

Национален учебен център на БЧК – Лозен, представя проектно предложение „Помощ,
подкрепа и реализация“, с което кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос № 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура: „СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА“

 

Бюджет: 72453 лева.
Предишни проекти – идейно проекта е формиран заради целевата група
– запознаване
– проблеми
– работодатели
– двустванна връзка

 

Целева група: Целевите групи в проектното предложения са определени съгласно
специфична цел № 2 „Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят
работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, включително чрез
интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства“. В обхвата на целевите групи попада
неактивни или безработни пълнолетни лица със сензорни увреждания – с частична или пълна загуба
на слух.

 

Глухотата като социално значимо заболяване според световната здравна организация е
определена като най-тежкият здравословен проблем и се поставя дори пред слепотата, поради
факта че зрителния канал (които се явява като компенсаторен механизъм при загубата на слух) е
изключително стеснен и информацията, която се получава, чрез него представлява само 10% от
общата информация, която е необходима за нормалното протичане на живота. Информационният
поток, които преминава около нас и ни необходим за нормалното функциониране на живота, при
загуба на слуха става изключително затруднен и ограничава възможностите за бърза комуникация,
адаптация в нова среда и реализация в най-важните сфери на живота.
Приблизителният брой хора с увреден слух към днешна дата е близо 120 хил., 30 хиляди, от
които общуват чрез жестов език, като около 90% от тях са неактивни или трайно безработни. Поради
спецификата на увреждането, свободната комуникация на хората с увреден слух е различна,
затруднена, а понякога невъзможна в обичайната среда на хората без увреждания. Това ги поставя в
значителна изолация в обществото от гледна точка на равнопоставеност, интеграция, обществена и
трудова реализация.

 

Съгласно спецификите и ограниченията, които произтичат от това увреждане конкретните
целеви групи включени в проектното предложение са две категории – лица със слухови увреждания
и техните семейства, завършили училище през последните 3 години – лица до 29 години и лица над
29 годишна възраст, трайно безработни, нуждаещи се от специфична помощ, подкрепа и реализация.
Първа група лица под 29 години, това са хора, които имат професионална подготовка, или се
нуждаят от допълнителна такава за да започнат работа. Лицата нямат професионален стаж и опит,
срещат затруднения при комуникацията, търсенето и попълването на задължителна документация
при кандидатстване за работа. Лицата често не знаят къде и как да търсят информация за свободни
трудови позиции, както и за начините на кандидатстване. Непознаването спецификата на хора с
НАЦИОНАБЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЛОЗЕН проблеми със слуха, както и трудностите,
които срещат при изразяването си, водят до негативна нагласа в работодателите
и честото отхвърляне на кандидатите, дори когато позицията е подходяща за тях.

 

Втората група са лица над 29 години, това са хора, които имат спорадичен, епизодичен трудов
опит, или никакъв. Честото отхвърляне и негативният опит в отношенията с работодатели, които
често не проявяват толерантност, или подвеждат и се възползват от хората със загуба на слуха по
отношение на заплащането и условията на труд, е довело до снижаване активността и желанието за
търсене на работа. Апатията, липсата на помощ, ограничения на достъп до информация и нейната
правилна интерпретация е довело до демотивация, невъзможност да се следят промените в
нормативната уредба, своевременно да се запознават. Непознаването и непълното разбиране
функциите на институциите – държавни, здравни, социални и други, води до допълнителна
депривация и самоизолация. Изброената проблематика засята и семействата на лицата с
увреждания. Общия статус в социума на тези семейства в социален и материален аспект значително
се занижава. Характеристиката на увреждането се отразява на всички членове от семейството в
интеграцията и реализацията на лично и обществено ниво.
Необходимостта от юридически услуги по отношение на правни въпроси и други казуси, част
от ежедневието на човек със загуба на слуха се отнася за и двете категории целеви групи.
Проектното предложение обхваща група от 50 човека представители на целевата група.
Услугите в проекта ще бъдат предоставяни в реално време по реални и актуални за бенефициентите
и техните семейства проблеми в подкрепяща за тях среда, съобразена със специфичните им нужди и
индивидуални потребности.
Нуждите на целевите групи основно могат да бъдат групирани в необходимост от знания и
умения за осъществяване на успешна трудова реализация, търсене на възможности за обучителни
курсове, за надграждаща квалификация или професионална подготовка. Лицата изпитват
необходимост от подкрепяща мотивация, стимулиране желанието и активността за търсене и
намиране на работа, преодоляване на апатията. Целевите групи имат нужда от подкрепа за
преодоляване негативните нагласи към хората с увреждания на обществото, разбиване на
стереотипа, насочване към уменията, а не към трудностите, които изпитват. Предвидените дейности
в проекта служат за решаване на проблемите без отлагане във времето и осигуряване равен старт,
възможности за комуникация и интеграция в социален, личен и професионален аспект.

 

Проектното предложение "Помощ, подкрепа и реализация е насочено към пълнолетни лица с
увреждания и техните семейства, конкретно към “Лица със слухови нарушения (ЛСН) “.
Приблизителният брой хора с увреден слух в към днешна дата е близо 120 хил. български граждани,
30 хиляди, от които общуват чрез жестов език. Поради спецификата на увреждането, свободната
комуникация на хората с увреден слух е различна, затруднена, а понякога невъзможна в обичайната
среда на хората без увреждания. Това ги поставя в значителна изолация в обществото от гледна
точка на равнопоставеност, интеграция, обществена и трудова реализация.
В проектното предложение е предвидено да се окаже помощ, подкрепа и реализация на 50
представители от целева група, чрез създаване на гъвкави комплексни услуги съобразени с нуждите
и потребностите на хората с увреден слух и техните семейства, до които те нямат достъп, или той е
ограничен поради липсата на информираност, достъпност и, или опит от тяхна страна.
Предвидените дейности са определени, чрез внимателно проучване на проблемите, пред които се
изправят хората с това увреждане.
Основни дейности за реализация на проекта са:
– Осигуряване на жестов преводач-тълковник;
– Осигуряване на социално-административна помощ;
– Осигуряване на правни услуги и юридически консултации;
– За постигане целите на проектното предложение, ще бъде създаден екип за организация и
управление на проекта, както и осъществяване на дейности за информация и комуникация,
отразяващи преките резултати от включените дейности.

 

За реализиране на посочените дейности, ще бъдат наети експерти и специалисти с необходимият
опит и квалификация за работа с лица със слухови нарушения.
Основна цел на проектното предложение "Помощ, подкрепа и реализация" е постигане на
конкретни, преки резултати в интеграцията и реализацията в социален и трудов аспект на хора със
слухови увреждания и техните семейства.

 

Глухотата следва да се интерпретира не толкова като инвалидност а като социално
–изолационен проблем, който може да се разреши при интегриране на личността в социалната
система, чрез адекватни индивидуални социални дейности и услуги, които ще бъдат предоставени
на бенефициентите, чрез реализирането на проектното предложение.

 

Специфичните цели на проектното предложение са създаването на обособени, реално
търсени услуги, чрез които да се постигнат измерими резултати в индивидуален план за 50
бенефициента, представители на целевата група, а именно:

 

1. Функционална логистична помощ и подкрепа в насърчаването и реализацията на пазара на труда.
Увеличаване броя на хора, които за започнали да търсят и намерили работа. Безработицата сред
хората със слухови увреждания е много висока. Много от тях разчитат само на социални помощи и
пенсии. Други се реализират в професии, които не изискват говор, но това ги обрича на ниски доходи
и ги лишава от професионално развитие. Малко са работодателите, които са склонни да наемат хора
с увреден слух. Основна цел е чрез административно-социални консултации, хората с увреждания да
придобият необходимият опит, познания и самочувствие, чрез които да заемат достойно място на
пазара на труда.

 

2. Помощ, консултиране и съдействие за юридическо-правни проблеми съпътстващи живота на
хората с увреден слух. Въпреки напредъка на технологиите, хората с увреждания в България,
включително глухите, често остават изолирани и без добри шансове за личностна, житейска и
професионална реализация, част от тези проблеми се дължат на неразрешени имотни, или
граждански дела, които от своя страна допълнително утежняват емоционалното и материално
положение на бенефициентите.

 

3. Осигуряване на професионална комуникационна връзка с всички обществени, здравни и социални
институции, чрез осигуряване услугите на жестотмимичен преводач – тълковник. Част от хората с
увреден слух са завършили специализирани училищата и имат умението да разчитат думите по
устните на говорещия, но често се затрудняват да разберат смисъла на информацията, често липсва
възможност за пълноценен визуален контакт и притеснение и, или нежелание на чуващите за
съдействие. В държавните, общинските институции, в болниците и спешните отделения, глухите
хора не могат да бъдат разбирани от чуващите. Комуникацията е сложна, опосредствана, понякога
невъзможна.

 

Заложените цели в проектното предложение са в унисон с основните принципи на Български
Червен кръст и целите на инвестиционен приоритет № 2 „Активно приобщаване, включително с
оглед насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за
заетост“ и пряко кореспондират със Специфична цел № 2 „Увеличаване на броя на хората с
увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и
здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства“.
Всички дейности са насочени към постигане на целите, като предвидените конкретни
резултати към всяка дейност са обвързани с тяхното постигане в контекста на основната цел –
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
Проекта не изисква съфинансиране от страна на БЧК. Стартирането и оперативното изпълнение, ще
бъде със собствени средства на Националния учебен център на БЧК – Лозен.

 

С уважение: Зам. директор УД на НЛУЦ на БЧК
Диана Балова

Проект „Помощ, подкрепа и реализация”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ПРОЦЕДУРА; BG05M9OP001-2.032 – СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА

ДОГОВОР: BG05M9OP001-2.032-0001-C01

ПРОЕКТ „ПОМОЩ, ПОДКРЕПА И РЕАЛИЗАЦИЯ”

Picture2_2

Проект „Помощ, подкрепа, реализация“

Главна цел: оказване на помощ, подкрепа и реализация на
50 бенефициента – хората с увреден слух и техните
семейства, чрез:

 

– Осигуряване на жестов преводач-тълковник;
– Осигуряване на социално-административна помощ;
– Осигуряване на правни услуги и юридически
консултации;

 

Проекта се реализира с финансовата помощ от
Инициативата за младежка заетост и Европейския
социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020

 

Обща стойност на проекта 72 453.02 лева, от които
61 585.07 лева европейско и 10 867.95 лева
национално съфинансиране.

 

Начало: 19.06.2019 год.
Край: 19.09.2020 год.

Проект „Подкрепа за устойчива трудова заетост”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ПРОЦЕДУРА; BG05M9OP001-2.010 – РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ДОГОВОР: BG05M9OP001-2.010–0196-C01

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ”

Picture2_2

Национален Учебен Център на Български Червен Кръст стартира проект на стойност: 80346,00лв, по договор: BG05M9OP001-2.010–0196-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектa “Подкрепа за устойчива трудова заетост”, на Сдружение Български Червен кръст /БЧК/, предвижда създаване на нови работни места с цел подкрепа, развитие и професионална интеграция за хора от социално уязвими групи в неравностойно положение на пазара на труда – неактивни и трайно безработни лица, изложени на риск от социално изключване поради липса на трайна трудова заетост. Всички проектни дейности са насочени към подкрепа и развитие на тази част от обществото, която среща най-големи трудности в професионалната, обществена, лична реализация и себеизява. Това ще бъде постигнато чрез разкриване на нови работни места в зависимост от потребностите и нуждите на целевата група. Дейността е в унисон с формулираните национални цели при изпълнението на стратегията на ЕС “Европа 2020”, за по-висока и по-качествена заетост, борба с бедността и социалното изключване, както и за модернизиране на публичните политики, чрез инвестиции в човешки капитал.

Вижте Повече

Основни дейности за реализация на проекта са:

 

Осигуряване на трудова заетост на 6 лица, наети на трудов договор за период от 12 месеца. Същите ще бъдат назначени в Централната складова база, Националния учебен център и Секретариата на Националния Съвет на БЧК. Трудовите договори на трима от тях ще бъдат продължени за още 6 месеца, след приключване на проекта.
Осигуряване подкрепа на новите служители, чрез психологическа помощ и мотивация.
Осигуряване наставничество за успешна адаптация, социализация и интеграция в реалната трудова среда.
Осигуряване на безопасни и подходящи условия за труд.
За постигане целите на проектното предложение, ще бъде създаден екип за организация и управление на проекта, както и осъществяване на дейности за информация и комуникация, отразяващи преките резултати от включените дейности.

 

Цели на проектното предложение

 

Общата цел на Проекта е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи чрез разкриване на нови работни места и създаване на условия за тяхната професионална интеграция в системата на социалните предприятия.

 

Специфични цели:

 

1. Да се улесни достъпът до заетост на целевите групи – хора в неравностойно положение на пазара на труда – неактивни и трайно безработни лица, изложени на риск от социално изключване от малките населени райони на Столична община и община Елин Пелин. Дълготрайната безработица там е голяма. Преобладаващата част от населението в тези райони са хора попадат в целевата група на неактивни и трайно безработни, поради големите несъответствия между образованието и уменията, които те притежават и търсенето на пазара на работна сила. Те са и основният бенефициент на този проект.
2. Да се осигури психологическо подпомагане и мотивиране на наетите лица за повишаване на тяхната самооценка и придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда и успешно справяне на работното място, което ще доведе до запазване на заетостта, професионална реализация и адаптиране към работната среда.
3. Подкрепа за социалната и професионалната интеграция на новонаетите лица от уязвими групи, чрез предприемане на мерки за поощряване на активното участие на назначените лица в социалния и професионалния живот на трудовия колектив; развитие на умения за общуване и работа в екип и формиране на различни навици и умения за живот. Една от характеристиките на уязвимите групи е отчуждението им от обществения живот и социалната им самоизолация. Затова предприемането на такива мерки е не по-маловажно от самото осигуряване на заетост. Тази цел ще се осъществи чрез подбор, предварително обучение и назначаване на ментори-наставници, чрез които да се преодолее отчуждението и самоизолацията.
4. Да се повиши устойчивостта на трудовата заетост, чрез удължаване срока на договорите на 50 % от наетите лица минимум с още 6 месеца. Да се осигури дълговременна подкрепа за всички участници в Проекта, като основен показател за успешната му реализация.

 

Целите са в унисон с основните принципи на БЧК и целите на инвестиционен приоритет 4 “Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” , специфична цел 1 “Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа” на Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” , както и с първи стълб от стратегията на ОП РЧР “По-висока и качествена заетост”.
Всички дейности са насочени към постигане на целите, като предвидените конкретни резултати към всяка дейност са обвързани с тяхното постигане в контекста на основната цел – намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

The National Training Centre of the Bulgarian Red Cross is starting a “Support for sustainable employment” project under contract # BG05M9OP001-2.010–0196-C01, value of which amounts to 80 346,00 BGN. The project is made possible with the financial support of The European Social Fund.

The project “Support for sustainable employment” of the Bulgarian Red Cross Association / BRC / envisages creation of new jobs, with the purpose to ensure support, development and professional integration of people from socially vulnerable disadvantaged groups on the labour market – inactive and long-term unemployed at risk of social exclusion, due to lack of permanent employment. All project activities are aimed at supporting and developing of the part of society which faces the hardest difficulties in their professional, social, personal realisation and self-expression. This will be achieved through creation of new jobs, depending on the needs of the target group. This is in line with the adopted national targets for the implementation of the EU strategy “Europe 2020” for higher and better employment, fight against poverty and social exclusion, as well as for modernization of public policies through investment in human capital.

 

The main activities for its implementation are:

 

Provision of employment for 6 persons for a period of 12 months employed through a labour contract. They will be employed in the Central warehouse facility, National Training Centre and the Secretariat of the BRC National Council. The labour contracts of three of them will be extended for another six months after the completion of the project.
Provision of support to the new employees, through psychological counselling and motivation.
Provision of mentoring for their successful adaptation, socialization and integration in the real working environment.

Порект „Надграждане чрез нови възможности за обучение и заетост”

Общи цели на проекта

 

Повишаване конкурентноспособността на пазара на труда на безработни лица от неравнопоставените групи, чрез обучение по търсени на пазара на труда професии и ключови компетентности и последващо осигуряване на заетост.

 

Специфични цели на проекта

 

Осигуряването на възможности за учене през целия живот, повишаване на нивото на знанията и уменията на безработните лица за намиране на устойчива заетост.
Удовлетворяване потебностите на бизнеса от квалифицирана работна сила в приоритетни сектори на икономиката, чрез обучение и предоставяне на възможност за заетост и стажуване по придобитата специалност на безработни лица.
Изграждане на сътрудничество между работодателите и обучаващите организации за намаляване несъответствията между търсенето и предлагането на работна сила и осигуряване на по-висока и качествена заетост.

Симулатор на земетресение

С

имулаторът на земетресения може да пресъздава усещане за земетресение от 6-7 степен по скалата на Рихтер в реална обстановка /Класна стая и жилищно помещение/ и полигон за оказване на първа долекарска помощ при пътно транспортен инцидент и гасене на запалвания и огън с пожарогасители и подръчни средства.

През 2011 и 2012 год. Националният учебен център на БЧК, в партньорство със фирма „Стоп файър“ , България, Служба „Пожарна безопасност и спасяване“ град Ним, Южна Франция и община Акритас, Северна Гърция изпълниха проект на Европейската Комисия „Съвременни подходи на превенция сред децата“.
Основно внимание, при реализирането на Проекта бе отделено на: – Подготовка на децата за оказването на първа долекарска помощ при различни инциденти и природни бедствия; – Пожарна безопасност; – Подготовка за реакция при различни природни бедствия; – Подготовка за реакция при промишлени аварии с опасни вещества; – Реакция при терористични атаки;   През 2015 год. Националният учебен център на БЧК изпълни проект на Столична община „Партньори за социална промяна“.
Проектът бе реализиран по програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община в рамките на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018“.  Той бе насочен към деца в неравностойно положение и обхвана над 200 подрастващи от домовете за деца лишени от родителски грижи – Асен Златаров, район Надежда и този в с. Доганово, община Елин Пелин. В него, също така, се включиха деца от 176 ОУ в с. Негован и училищата в с. Лозен.