Обяви

Български Червен кръст

Национален учебно-логистичен център – Лозен

РЕЗЮМЕ
На

Проектно предложение „Помощ, подкрепа и реализация“

Национален учебен център на БЧК – Лозен, представя проектно предложение „Помощ,
подкрепа и реализация“, с което кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос № 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура: „СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА“

 

Бюджет: 72453 лева.
Предишни проекти – идейно проекта е формиран заради целевата група
– запознаване
– проблеми
– работодатели
– двустванна връзка

 

Целева група: Целевите групи в проектното предложения са определени съгласно
специфична цел № 2 „Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят
работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, включително чрез
интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства“. В обхвата на целевите групи попада
неактивни или безработни пълнолетни лица със сензорни увреждания – с частична или пълна загуба
на слух.

 

Глухотата като социално значимо заболяване според световната здравна организация е
определена като най-тежкият здравословен проблем и се поставя дори пред слепотата, поради
факта че зрителния канал (които се явява като компенсаторен механизъм при загубата на слух) е
изключително стеснен и информацията, която се получава, чрез него представлява само 10% от
общата информация, която е необходима за нормалното протичане на живота. Информационният
поток, които преминава около нас и ни необходим за нормалното функциониране на живота, при
загуба на слуха става изключително затруднен и ограничава възможностите за бърза комуникация,
адаптация в нова среда и реализация в най-важните сфери на живота.
Приблизителният брой хора с увреден слух към днешна дата е близо 120 хил., 30 хиляди, от
които общуват чрез жестов език, като около 90% от тях са неактивни или трайно безработни. Поради
спецификата на увреждането, свободната комуникация на хората с увреден слух е различна,
затруднена, а понякога невъзможна в обичайната среда на хората без увреждания. Това ги поставя в
значителна изолация в обществото от гледна точка на равнопоставеност, интеграция, обществена и
трудова реализация.

 

Съгласно спецификите и ограниченията, които произтичат от това увреждане конкретните
целеви групи включени в проектното предложение са две категории – лица със слухови увреждания
и техните семейства, завършили училище през последните 3 години – лица до 29 години и лица над
29 годишна възраст, трайно безработни, нуждаещи се от специфична помощ, подкрепа и реализация.
Първа група лица под 29 години, това са хора, които имат професионална подготовка, или се
нуждаят от допълнителна такава за да започнат работа. Лицата нямат професионален стаж и опит,
срещат затруднения при комуникацията, търсенето и попълването на задължителна документация
при кандидатстване за работа. Лицата често не знаят къде и как да търсят информация за свободни
трудови позиции, както и за начините на кандидатстване. Непознаването спецификата на хора с
НАЦИОНАБЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЛОЗЕН проблеми със слуха, както и трудностите,
които срещат при изразяването си, водят до негативна нагласа в работодателите
и честото отхвърляне на кандидатите, дори когато позицията е подходяща за тях.

 

Втората група са лица над 29 години, това са хора, които имат спорадичен, епизодичен трудов
опит, или никакъв. Честото отхвърляне и негативният опит в отношенията с работодатели, които
често не проявяват толерантност, или подвеждат и се възползват от хората със загуба на слуха по
отношение на заплащането и условията на труд, е довело до снижаване активността и желанието за
търсене на работа. Апатията, липсата на помощ, ограничения на достъп до информация и нейната
правилна интерпретация е довело до демотивация, невъзможност да се следят промените в
нормативната уредба, своевременно да се запознават. Непознаването и непълното разбиране
функциите на институциите – държавни, здравни, социални и други, води до допълнителна
депривация и самоизолация. Изброената проблематика засята и семействата на лицата с
увреждания. Общия статус в социума на тези семейства в социален и материален аспект значително
се занижава. Характеристиката на увреждането се отразява на всички членове от семейството в
интеграцията и реализацията на лично и обществено ниво.
Необходимостта от юридически услуги по отношение на правни въпроси и други казуси, част
от ежедневието на човек със загуба на слуха се отнася за и двете категории целеви групи.
Проектното предложение обхваща група от 50 човека представители на целевата група.
Услугите в проекта ще бъдат предоставяни в реално време по реални и актуални за бенефициентите
и техните семейства проблеми в подкрепяща за тях среда, съобразена със специфичните им нужди и
индивидуални потребности.
Нуждите на целевите групи основно могат да бъдат групирани в необходимост от знания и
умения за осъществяване на успешна трудова реализация, търсене на възможности за обучителни
курсове, за надграждаща квалификация или професионална подготовка. Лицата изпитват
необходимост от подкрепяща мотивация, стимулиране желанието и активността за търсене и
намиране на работа, преодоляване на апатията. Целевите групи имат нужда от подкрепа за
преодоляване негативните нагласи към хората с увреждания на обществото, разбиване на
стереотипа, насочване към уменията, а не към трудностите, които изпитват. Предвидените дейности
в проекта служат за решаване на проблемите без отлагане във времето и осигуряване равен старт,
възможности за комуникация и интеграция в социален, личен и професионален аспект.

 

Проектното предложение "Помощ, подкрепа и реализация е насочено към пълнолетни лица с
увреждания и техните семейства, конкретно към “Лица със слухови нарушения (ЛСН) “.
Приблизителният брой хора с увреден слух в към днешна дата е близо 120 хил. български граждани,
30 хиляди, от които общуват чрез жестов език. Поради спецификата на увреждането, свободната
комуникация на хората с увреден слух е различна, затруднена, а понякога невъзможна в обичайната
среда на хората без увреждания. Това ги поставя в значителна изолация в обществото от гледна
точка на равнопоставеност, интеграция, обществена и трудова реализация.
В проектното предложение е предвидено да се окаже помощ, подкрепа и реализация на 50
представители от целева група, чрез създаване на гъвкави комплексни услуги съобразени с нуждите
и потребностите на хората с увреден слух и техните семейства, до които те нямат достъп, или той е
ограничен поради липсата на информираност, достъпност и, или опит от тяхна страна.
Предвидените дейности са определени, чрез внимателно проучване на проблемите, пред които се
изправят хората с това увреждане.
Основни дейности за реализация на проекта са:
– Осигуряване на жестов преводач-тълковник;
– Осигуряване на социално-административна помощ;
– Осигуряване на правни услуги и юридически консултации;
– За постигане целите на проектното предложение, ще бъде създаден екип за организация и
управление на проекта, както и осъществяване на дейности за информация и комуникация,
отразяващи преките резултати от включените дейности.

 

За реализиране на посочените дейности, ще бъдат наети експерти и специалисти с необходимият
опит и квалификация за работа с лица със слухови нарушения.
Основна цел на проектното предложение "Помощ, подкрепа и реализация" е постигане на
конкретни, преки резултати в интеграцията и реализацията в социален и трудов аспект на хора със
слухови увреждания и техните семейства.

 

Глухотата следва да се интерпретира не толкова като инвалидност а като социално
–изолационен проблем, който може да се разреши при интегриране на личността в социалната
система, чрез адекватни индивидуални социални дейности и услуги, които ще бъдат предоставени
на бенефициентите, чрез реализирането на проектното предложение.

 

Специфичните цели на проектното предложение са създаването на обособени, реално
търсени услуги, чрез които да се постигнат измерими резултати в индивидуален план за 50
бенефициента, представители на целевата група, а именно:

 

1. Функционална логистична помощ и подкрепа в насърчаването и реализацията на пазара на труда.
Увеличаване броя на хора, които за започнали да търсят и намерили работа. Безработицата сред
хората със слухови увреждания е много висока. Много от тях разчитат само на социални помощи и
пенсии. Други се реализират в професии, които не изискват говор, но това ги обрича на ниски доходи
и ги лишава от професионално развитие. Малко са работодателите, които са склонни да наемат хора
с увреден слух. Основна цел е чрез административно-социални консултации, хората с увреждания да
придобият необходимият опит, познания и самочувствие, чрез които да заемат достойно място на
пазара на труда.

 

2. Помощ, консултиране и съдействие за юридическо-правни проблеми съпътстващи живота на
хората с увреден слух. Въпреки напредъка на технологиите, хората с увреждания в България,
включително глухите, често остават изолирани и без добри шансове за личностна, житейска и
професионална реализация, част от тези проблеми се дължат на неразрешени имотни, или
граждански дела, които от своя страна допълнително утежняват емоционалното и материално
положение на бенефициентите.

 

3. Осигуряване на професионална комуникационна връзка с всички обществени, здравни и социални
институции, чрез осигуряване услугите на жестотмимичен преводач – тълковник. Част от хората с
увреден слух са завършили специализирани училищата и имат умението да разчитат думите по
устните на говорещия, но често се затрудняват да разберат смисъла на информацията, често липсва
възможност за пълноценен визуален контакт и притеснение и, или нежелание на чуващите за
съдействие. В държавните, общинските институции, в болниците и спешните отделения, глухите
хора не могат да бъдат разбирани от чуващите. Комуникацията е сложна, опосредствана, понякога
невъзможна.

 

Заложените цели в проектното предложение са в унисон с основните принципи на Български
Червен кръст и целите на инвестиционен приоритет № 2 „Активно приобщаване, включително с
оглед насърчаване на равните възможности и активното участие, и по-добрата пригодност за
заетост“ и пряко кореспондират със Специфична цел № 2 „Увеличаване на броя на хората с
увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и
здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства“.
Всички дейности са насочени към постигане на целите, като предвидените конкретни
резултати към всяка дейност са обвързани с тяхното постигане в контекста на основната цел –
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
Проекта не изисква съфинансиране от страна на БЧК. Стартирането и оперативното изпълнение, ще
бъде със собствени средства на Националния учебен център на БЧК – Лозен.

 

С уважение: Зам. директор УД на НЛУЦ на БЧК
Диана Балова